Muziekvereniging Ugchelen

Heel Ugchelen maakt muziek!

Een paar feiten en regels

Lidmaatschappen en KvK-inschrijving

De Muziekvereniging Ugchelen is lid van de Apeldoornse Muziekfederatie (AMF) en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). De vereniging is ingeschreven onder nummer 40104269 bij de Kamer van Koophandel. Het bankrekeningnummer is NL93 RABO 0393427277 t..n.v. penningmeester Muziekvereniging Ugchelen. 

Opzeggen lidmaatschap

Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen doet je dit door de secretaris schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

De opzegging wordt pas definitief als alle door de vereniging in bruikleen gegeven zaken correct zijn ingeleverd: instrument(en), kleding en bladmuziek bij een van de bestuursleden worden afgegeven.

Privacyverklaring

De Muziekvereniging Ugchelen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van leden en donateurs te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Muziekvereniging Ugchelen houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Ugchelen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.

Van onze leden bewaren wij alle gegevens die zijn ingevuld op het inschrijfformulier. Naast naam- en adresgegevens (met inbegrip van telefoonnummer(s) en a-mailadres) zijn dat geslacht en geboortedatum, uniformmaat, instrument en het aantal jaren dat een lid al lid is geweest van een bij de KNMO aangesloten vereniging. Van onze donateurs registreren wij naam- en adresgegevens alsmede het toegezegde bedrag van de jaarlijkse donatie. Alle gegevens worden door de secretaris van de Muziekvereniging Ugchelen bewaard op een beveiligde computer. Betrokkenen kunnen ten allen tijde de van hen opgeslagen gegevens opvragen en doen rectificeren.

Alle persoonsgegevens worden uit de administratie van de Muziekvereniging verwijderd bij opzegging door een lid of donateur.

 
E-mailen
Map